Sklaidos strategijos slauga, Bendrosios praktikos slauga – Vilniaus kolegija

sklaidos strategijos slauga

Pabaigęs šią programą absolventas gauna Sveikatos mokslų profesinio bakalauro sklaidos strategijos slauga ir bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikaciją.

  1. AIKOS - suaugusiųjų aplinka - Bendrosios praktikos slauga (anglų k. - Nursing)
  2. Bendrosios praktikos slauga – Vilniaus kolegija
  3. Paprasta pozicinė prekybos strategija
  4. Mažmeninės prekybos strategijos
  5. Neo kriptografinis investavimas

Profesinės veiklos galimybės: Bendrosios praktikos slaugos studijų programos absolventai galės verstis savarankiška praktika arba dirbti pirminio, antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigose, krašto apsaugos ir vidaus reikalų sistemos prekyba dvejetainiais opcionais rodo signalus sveikatos priežiūros įstaigose, socialinių paslaugų institucijose — įvairaus amžiaus sveikų ir neįgalių žmonių globos namuose, privačiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, bendrosios praktikos slaugytojais bei vykdyti šias, jiems priskirtas funkcijas: organizuoti ir įgyvendinti pacientų slaugą bei mokymą, vertinti slaugymo veiksmingumą, tausoti pacientų sveikatą ir rūpintis ja, bendradarbiauti su kitomis įstaigomis, dirbti asmens sveikatos priežiūros komandoje, atlikti slaugos intervencijas ir plėtoti slaugos praktiką.

Kodėl verta rinktis šias studijas?

sklaidos strategijos slauga geriausia knyga kad sužinotumėte prekybos galimybes

Privalumai Studijų aplinka. Studijų programa grįsta Roper slaugos filosofija ir modeliu. Studijų metu numatyti į studentus orientuoti įvairūs interaktyvūs  mokymo metodai refleksija, stebėjimas, pažangios patirties analizė, prielaidų kėlimas ir pagrindimas. Studijų procese taikomas simuliacinis mokymas įkurtame Slaugos simuliacinio mokymo centre pagal realias klinikines situacijas, arba standartizuotus procedūrų protokolus.

Egzaminai ir tarpiniai atsiskaitymai organizuojami, taikant objektyvizuotas klinikines situacijas. Studijų metu studentai atlieka profesinės veiklos praktikas įvairiose  sveikatos priežiūros institucijose: Utenoje, Vilniuje,  Kaune, Visagine, Anykščiuose ir kt.

sklaidos strategijos slauga komunitas dvejetainis variantas jakarta

Patirtis užsienyje. Tolimesnių studijų galimybės. Įsidarbinimo galimybės.

Bendrosios praktikos slauga

Utenos kolegijoje Bendrosios praktikos slaugos studijų programa realizuojama daugiau kaip 60 metų. Studijų programos tikslas - parengti aukštos kvalifikacijos bendrosios praktikos slaugytojus, gebančius dirbti savarankiškai ir komandoje, įgijusius praktinius gebėjimus teikti slaugos paslaugas ir ugdyti pacientų sveikos gyvensenos įgūdžius įvairių lygių sveikatos priežiūros įstaigose, bendruomenėse,  taikant mokslo ir praktikos įrodymais grįstą slaugos praktiką ir  tobulinančius savo profesinę kvalifikaciją bei propaguojančius savo profesijos prestižą.

Numatomi studijų rezultatai: Žinios, jų taikymas. Absolventas geba: 1. Žino nacionalinę ir tarptautinę sveikatos politiką. Žino profesinės veiklos ir atsakomybės ribas, taiko sveikatos teisės aktų ir profesinės etikos dokumentų nuostatas slaugos praktikoje, teikia profesinę informaciją savo kompetencijos ribose.

Siekdamas sistemiškai vertinti asmens, šeimos ir bendruomenės sveikatą,  taiko gamtos, biomedicinos, socialinių, humanitarinių mokslų žinias slaugos praktikoje.

COVID-19 valdymo strategija ir priemonės

Kritiškai sistemina ir integruoja sklaidos strategijos slauga žinias priimant sprendimus slaugos praktikoje. Gebėjimai vykdyti tyrimus. Absolventas geba: 2. Geba taikyti tyrimų įrodymais grįstą praktiką slaugos problemoms spręsti. Geba atlikti mokslo taikomuosius slaugos tyrimus, interpretuoti, analizuoti, apibendrinti ir pristatyti rezultatus.

Strategija yra parengta vadovaujantis Pasaulio sveikatos organizacijos, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro, kitų tarptautinių institucijų ir organizacijų sprendimais ir rekomendacijomis, įvertinus esamą Lietuvos Respublikos epidemiologinę, sveikatos sistemos, viešojo ir vidaus administravimo, informacinės sklaidos ir kitų sričių faktinę situaciją, taip pat teisinį reguliavimą bei jo praktinį taikymą, atsižvelgus į Lietuvos Respublikos Prezidento inicijuotos sveikatos ekspertų tarybos pateiktus siūlymus, taip pat specialistų ir Įrodymais pagrįstos medicinos grupės ekspertų siūlymus bei rekomendacijas. Vadovaudamasi Strategijos atskiromis dalimis, Ekspertų taryba teikia rekomendacijas Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kuri priima atitinkamus sprendimus ir kartu su ministerijomis ar kitomis įstaigomis užtikrina jų įgyvendinimą. Steigiama nuolat veikianti ekspertų grupė, kurią sudaro akademinės bendruomenės atstovai bei atitinkamų sričių specialistai ir ekspertai. Grupė sistemingai teikia informaciją apie naujausius mokslo duomenis, infekcijos kontrolės priemones.

Specialieji gebėjimai. Absolventas geba: 3.

sklaidos strategijos slauga akcijų pasirinkimo gaires

Geba vertinti paciento, šeimos, bendruomenės slaugos poreikius ir planuoti slaugą. Geba atlikti ir vertinti slaugos veiksmus ir procedūras, argumentuotai pagrįsti sprendimų priėmimą profesinės veiklos situacijose.

sklaidos strategijos slauga cci 5 prekybos strategija

Geba parengti pacientus instrumentiniams tyrimams ir gydomosioms intervencijoms. Geba atpažinti gyvybei pavojingas būkles, jas įvertinti ir tinkamai į jas reaguoti, suteikti būtinąją medicinos pagalbą ūmių būklių ir traumų atvejais. Geba ugdyti paciento, šeimos, bendruomenės sveikos gyvensenos įgūdžius, organizuoti ir įgyvendinti sveikatos mokymą, konsultuoti, atsižvelgdamas į sveikatos mokymosi poreikius.

Valorizacija — daugialypis fenomenas, charakterizuojamas įvairiais reikšmės, formos bei turinio aspektais. Kad būtų pasiektas šis tikslas, valorizacija visų pirma privalo būti pagrįsta išankstinių poreikių ir prielaidų analize. Taip pat reikia aiškiai apibrėžti tikslus ir uždavinius, dar projekto realizavimo pradžioje identifikuoti laukiamus rezultatus. Efektyvi valorizacija yra neatsiejama nuo aktyvaus projekto raidos skatinimo, potencialių vartotojų ar jų grupių įtraukimo į projekto eigą. Konkurencingose, žinių ekonomikos principus diegiančiose, socio-kultūrine, ekonomine bei technologine prasme išsivysčiusiose pasaulio šalyse ypatingas dėmesys teikiamas aukštojo mokslo, profesinio ugdymo ir verslo sektorių sąveikai, tarpsektoriniams informacijos, patirties ir specifinių žinių mainams.

Geba taikyti slaugos administravimo principus slaugos praktinėje veikloje. Socialiniai gebėjimai. Absolventas geba: 4. Geba bendrauti ir bendradarbiauti su pacientais ir jų artimaisiais, spręsdamas asmens sveikatos problemas.

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas -ai : Parengti bendrosios praktikos slaugytoją, gebantį įvairių lygių asmens sveikatos priežiūros, socialinės globos įstaigose, sanatorijose ir ligonio namuose integralioji slauga visuose slaugos proceso etapuose slaugyti įvairaus amžiaus sveiką ar sergantį asmenį, šeimą ir bendruomenę, demonstruoti kritinį mąstymą, socialinį atsakingumą, savarankiškumą, gebėjimą dirbti komandoje, holistinį požiūrį, mokslu pagrįstą praktinę veiklą. Studijų rezultatai: 1. Žino nacionalinės ir tarptautinės sveikatos politikos nuostatas. Žino profesinės veiklos ir atsakomybės ribas, taiko sveikatos teisės aktų ir profesinės etikos nuostatas slaugos praktikoje, konsulatuoja profesinės kompetencijos ribose.

Geba  dirbti komandoje su kolegomis, kitų sričių specialistais įgyvendinant į asmenį orientuotą slaugą. Geba sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, efektyviai komunikuoti profesinėje aplinkoje lietuvių ir  užsienio kalba, pripažinti asmenų įvairovę ir tarpkultūrinius skirtumus. Asmeniniai gebėjimai.

KU Strategijos valorizacijos planas - Klaipėdos universitetas

Absolventas geba: 5. Geba kritiškai vertinti slaugos profesinę praktiką, suvokti mokymosi visą gyvenimą svarbą.

Geba savarankiškai priimti sprendimus bei įvertinti jų poveikį slaugos praktikos situacijose, panaudojant praktines žinias ir prisiimant atsakomybę.

sklaidos strategijos slauga nepastovumo sklaidos strategija

Geba rinkti ir sisteminti su paciento priežiūra susijusią informaciją, naudoti šiuolaikines technologijas ir informacines sistemas slaugos praktikoje, tinkamai elgtis su konfidencialia informacija. Geba taikyti mokymosi strategijas, vykdyti slaugos mokslo ir praktikos sklaidą.

COVID valdymo strategija ir planas | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Efektyviai dirbti kartu su kitais sveikatos sektoriaus subjektais, įskaitant dalyvavimą praktiniame sveikatos priežiūros darbuotojų rengime, remiantis žiniomis ir įgūdžiais: gebėjimu dalyvauti praktiškai rengiant sveikatos priežiūros personalą ir darbo su tokiu personalu patirtį; darbo su kitų specialybių sveikatos priežiūros sektoriaus darbuotojais patirtį.

Skatinti asmenis, šeimas ir grupes sveikai gyventi ir prižiūrėti savo sveikatą, remiantis žiniomis ir įgūdžiais: išsamių mokslų, kuriais grindžiama bendroji slauga, žinių, įskaitant pakankamą supratimą apie sveiko ir sergančio žmogaus sandarą, fiziologines funkcijas ir elgseną, taip pat ryšį tarp asmens sveikatos būklės ir fizinės bei socialinės aplinkos; žinių apie profesijos pobūdį bei etiką ir bendruosius sveikatos priežiūros bei slaugos principus.

sklaidos strategijos slauga krepšelio pasirinkimai fx

Nepriklausomai inicijuoti nedelstinas gyvybės išsaugojimo priemones ir jas vykdyti krizių bei nelaimių atvejais. Nepriklausomai teikti patarimus, nurodymus ir paramą asmenims, kuriems reikalinga priežiūra, ir juos prižiūrintiems asmenims.

KU Strategijos valorizacijos planas - Klaipėdos universitetas

Nepriklausomai užtikrinti slaugos kokybę ir ją įvertinti. Visapusiškai bendrauti profesiniais klausimais ir bendradarbiauti su kitų sveikatos sektoriaus profesijų atstovais. Analizuoti slaugos kokybę siekiant gerinti savo kaip bendrosios praktikos slaugytojo profesinę praktiką. Studijų sklaidos strategijos slauga studentai studijuoja šiuos dalykus: Nuolatinės studijos.

Taip pat žiūrėkite